INGABA UYE WASINDA EMVA KOKUBA NOMHLAZA OKANYE UNGUMKHATHALELI OFUNA UKUXHOBISA OMNYE UMNTU OFUNYANISWE ENOMHLAZA OFANA NOWAKHO OKANYE OSENYONGWENI KUWE.