IER

Unombuzo otshisa ibunzi? Khawujonge imibuzo yethu ebuzwa rhoqo ukuze ufunde kabanzi ngoko sikuphathele kona kwaye ungawasebenzisa njani ngokugqibeleleyo amava akho eCancer Buddies!

NDIYIFUMANA NJANI ICANCER BUDDIE?

Nceda utsalele umnxeba ku0800 033 337 ukuze ufumane oyena mntu osondeleyo kuwe ngokohlobo lomhlaza onawo. Kuyanceda kakhulu ukwazi omnye umntu oye woyisa umhlaza ofana nowakho kwanokuba bakwenze njani oko.


NDINGAWUFOWUNELA NINI UMNXEBA WASIMAHLA OKANYE NDIBHALELE IWHATSAPP LINE?

Ungatsalela umnxeba okanye uthumele umyalezo obhaliweyo kuWhatsapp phakathi ko08H00 - 16H00.


NDINGAYIFUNELA NTONI ICANCER BUDDY?

Akukho mntu ungcono ehlabathini ongathetha naye kunomntu ohambe indlela yomhlaza efanayo neyakho, kunomnye weeCancer Buddies zethu. Banamaza alendlela ngokwasenyameni, emoyeni nasemphefumlweni kwaye bayakuvuyela ukwabelana ngoko bakufundeleyo nabakuqondayo kunye nawe ;-)


INGABA IYABHATALELWA INKXASO YOMNYE KOMNYE KWAKUNYE NENKQUBO YE-IBUDDIE?

Hayi nakancinci, sakhe lenkonzo yenkxaso simahla siyakhela wena kwakunye nosapho lwakho. ICancer Buddies ngumbutho osemthethweni ongenangeniso yamali koko inyusa ingxowa ngeminikelo ukunika wena lenkqubo yenkxaso SIMAHLA.


INGABA ICANCER BUDDIES IKHONA EZIBHEDLELE?

Ngelishwa asinawo umnatha onxulumanisa abantu neeCancer Buddies ezibhedlele okwangoku kodwa siyakukuqhagamshelanisa nomntu okufuphi kuwe kangangoko sinako, kwisixeko okuso okanye kwidolophu okuyo, ukuba kuyakwazeka oko.


KUPHI EMZANTSI AFRIKA APHO NINIKEZA NGENKQUBO YECANCER BUDDIES?

Sinikeza ngenkqubo yenkxaso omnye komnye kuMzantsi Afrika uphela. Ukuba sinako, siyakukunxulumanisa nomntu kwidolophu okanye kwisixeko sakho ongakwazi ukundwendwelana naye ubuso ngobuso.


NDINGUMKHATHALELI WOMNTU ONOMHLAZA, INGABA NDINGAYIFUMANA ICANCER BUDDIE?

EWE. Abakhathaleli ngamaqhawe afihlakeleyo kwaye kumaxa amaninzi abazikhathaleli khona ukuze banikeze eyona nkxaso igqwesileyo kwabo basenyongweni kubo. Sincede sikuncedise, khona ukuze ube yeyona nkxaso igqwesileyo kulowo umthandayo.


ICANCER BUDDIES INGANDINCEDA NJANI NGENDLELA EBONAKALAYO?

  1. Inkxaso Komnye Nomnye: Eyona nkonzo yethu ingundoqo kukunika wena iBuddie eyoyise umhlaza ofana nowakho ukuze uthethe nayo, ikuxhase (sikwadibanisa abakhathaleli kunye nabanye abakhathaleli ukuze babe semandleni okunikezi ngokwaneleyo nokuxhasa abo babathandayo abanomhlaza).

  2. Iinkcukacha nge-iBuddie: Sikwanayo nenkqubo yenkxaso i-iBuddie ekunika ulwazi oludingayo ngethuba oludinga ngalo usebenzisa ubuxhakaxhaka balemihla bencoko efana nencoko kuWhatsapp apho ukhethayo ngokwakho oko ufuna ukukuqonda.

  3. Isikhokelo kuWhatsapp: Awuziva ufuna ukuthetha namntu? Kutheni ke ngoko ungathumeli uWhatsapp ku079 789 2570 ufumane isikhokelo esibanzi ngoCancer Buddies ngokuba singakunceda njani, wena nabo ubathandayo.


YINTONI IQHOSHA LE-IBUDDIE KWIWEBHUSAYITHI YENU?

Sitsalelwa umnxeba ngabantu abaninzi kwinombolo yasimahla yethu becela ulwazi, ukususela ekubeni ukhawulelana njani nomhlaza ngokwasemphefumlweni nasengqondweni, kokuphi ukutya okungangcono kunokunye okanye uphila njani ngokugqibeleleyo ngethuba ufumana unyango kwakunye nobunzima bomhlaza. Siye saqulunqa i-iBuddie ukuphendula ezi zicelo ngolwazi oluvela kwimithombo ethembekileyo yalapha kweli lizwe nakwihlabathi liphela ngendlela efikelelekayo ngokwencoko.


INGABA I-IBUDDIE OKANYE ICANCER BUDDIE YAM INGAZE INDINIKE IINGCEBISO NGONYANGO

ICancer Buddies okanye i-iBuddie ayinakuze ikucebise malunga nonyango. Lowo ngumsebenzi kagqirha wakho neqela lezonyango. Siyakukunika kuphela ulwazi oluthembakeleyo oluvela kwiingcali zakweli lize nasehlabathini liphela, lwazi olo lunokukunceda ukukhawulelana ngcono nomhlaza, sikunika iingcebiso nolwazi ukukuncedisa ekudlaleni indima kwimpiliso yakho nokuthabatha izigqibo.


NGUBANI OLAWULA ICANCER BUDDIES?

ICancer Buddies ilawulwa ikwaphethwe ngamagorha awoyise umhlaza ayihambileyo indlela kwakunye nabo bangabakhathaleli nabayaziyo indlela ebaluleke ngayo inkxaso xa ubani edlula kweli xesha lingumcelimngeni ebomini bakhe. Bazinikele ekunikeni inkxaso nolwazi kwabo basandula kufunyaniswa benomhlaza. IiCancer Buddies zethu ezingamavolontiya zizimisele ukukuncede ukuba uphila kangangoko unako!