EYONA NKXASO IBALULEKILEYO ENDANDIYIDINGA NDAKUVA UKUBA NDINOMHLAZA YAYIKUKUTHETHA NJE NABANYE ABANTU ABAYIQONDAYO IMEKO ENDIKUYO.

CARL LIEBENBERG, CO-FOUNDER AND DIRECTOR OF PLWC

o-FRIENDS-TALKING-TO-EACH-OTHER-facebook.jpg

Cela iBuddie?

ICancer Buddies yiprojekthi ekuqondayo ukubaluleka kwenkxaso ekuncedeni wena njengesigulane esitsha somhlaza ukuba ufunde ukukhawulelana nomhlaza kwakunye nokuphila kuwo, kwaye le yenye yemiba esigxininisa kuyo.

Ukwamkela ukuba unomhlaza nokuphiliswa kuwo zidlulela ngaphaya konyago loogqirha. Le miba siyabalasela kuyo, kwaye ngokuba yinxalenye yeprojekthi yethu, singakunika isakhiwo senkxaso esiluqilima ongakwazi ukuqala kuso indlela eya empilweni. Ukongeza koku, sikupha iingcebiso ezisebenzayo zikhawulelana neemfuno zakho ezinokukuvelela.

Khumbula, awuwedwa nanini na... siyintlangano eyiqondayo imeko okuyo

Funda ukuphila ubomi bakho nangona unomhlaza, ungayeki ukuphila ngenxa yawo. KwaCancer Buddies, siphuhlise indlela yokuba njengesigulane uthathe inxaxheba ethe xhaxhe, njengoko uqala isahluko esitsha sobomi bakho. Sivumele sikuncedise ukuthatha ulawulo kuyo le nkqubo kwaye usinike ithuba lokukubonisa ukuba unyango lungaphaya kwemiba echaphazela umzimba kolu hambo lwakho nomhlaza.

Mihla le, iiCancer Buddies ziyaphumelela ukuqhagamshelanisa abantu kwinkxaso yomnye komnye kwilizwe jikelele. Sicaphula kwizimvo zabasunguli balentlangano abayihambileyo indlela yokuphila nomhlaza, abayingqinayo into ethi uhambo lomhlaza lwenziwa khaphukhaphu xa kukho ubani owabelana naye ngalomthwalo, ingakumbi umntu oxhotyiswe ngolwazi abe naye ekhe wayihamba le ndlela; umntu oqonda nqo.

 

Senze njani le?

ICancer Buddies ihlanganisa isigulane ngasinye esitsha kunye neBuddy esele iyihambile indlela eya empilweni, ekwanohlobo olufanayo lomhlaza. Le Buddy iye ke ikwazi ukunika inkxaso, ulwazi nesikhokelo esihambelana neyakho siqu indlela.

Eli qonga ayililo elezigulane kuphela ke kodwa. Ngenxa yendlela ekhethekileyo esidibanisa ngayo abantu, iCancer Buddies ixhasa nabanina okhangela ulwazi ngomhlaza, inkxaso nesikhokelo. Abo bakhathalele izigulane (amaqabane, abazali, abantwana nalo naliphi na ilungu losapho okanye umhlobo wesigulane) bayakwazi nabo ukufumana le nkxaso kwiiseshoni zabakhathaleli abayinxalenye yeCancer Buddies. Ezi ndlela zoncedo nongenelelo zikhuthaza ithemba, zikwanceda abakhathaleli ukuba babuze imibuzo engqamene neemeko zabo siqu bafumane nenkxaso kumntu naye onamava neqhelekileyo kuye imeko leyo. Ezi ndlela zongenelelo zenzeka kumaqonga ohlukeneyo: ngemfonomfono, nge-email, kuWhatsApp, kanti nobuso ngobuso.

ICancer Buddies yasekwa khona ukuze kungabikho sigulane somhlaza siziva sililolo, sisoyika okanye silahlekile.

Inkonzo yeCancer Buddy ifumaneka simahla, 100% kwiwebhusayithi yethu nakumaqonga encoko alemihla, kwinombolo yasimahla yemfonomfono, nakwiminxeba yabucala kaCancer Buddies. Zonke ezi nkalo zonxibelelwano zivuleleke nakubanina ochatshazelwa ngumhlaza nonjani na, nakweliphi na inqanaba, ohlala naphi na eMzantsi Afrika uphela, nje ngokucofa iqhosha.

 

INGABA UYE WASINDA EMVA KOKUBA NOMHLAZA OKANYE UNGUMKHATHALELI OFUNA UKUXHOBISA OMNYE UMNTU OFUNYANISWE ENOMHLAZA OFANA NOWAKHO OKANYE OSENYONGWENI KUWE.

 
iStock-519749080.jpg

YIBA YIBUDDY

IiCancer Buddies zethu ziqokelelwe kwilizwe jikelele laseMzantsi Afrika ukuthatha amanyathelo okunika inkxaso, uvelwano kwaye nokukuqondisisa njengesigulane nomkhathaleli. IiCancer Buddies zidlala indima ebaluleke kakhulu kwinkqubo yokuphilisa, kwaye ngokuvolontiya, uzakube usenza umahluko onempembelelo entle kubomi bomntu ojongene nesimo esifanayo nesakho. Ngubani ongabangcono ukuqhagamshelana naye ngaphezu komntu onamava noyazi yena buqu indawo okuyo ngoba naye ephume kuyo.


Interested

Nceda ubhalise kwi-intanethi ngokugcwalisa le fomu ingezantsi, ebizwa "Becoming a Cancer Buddy" kwaye siyakuqhagamshelana nawe kungekudala emva kokufumana ifomu yakho.

Igama *
Igama